COVID-19

<

CORONA PROTOCOLLEN DANSWERELD,  AANGEPAST AAN PRIDINI

Algemene notities
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken.Dit protocol heeft betrekking op dansactiviteiten die binnen plaatsvinden.Voor de uitoefening van dans binnen kunnen diverse protocollen bij elkaar komen. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van de accommodatie is: Cultureel Centrum. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen m.b.t.  dansactiviteiten helder en duidelijk zijn voor de vereniging ( bestuur) docenten en dansers.
Docenten en dansers houden zich aan de geldende RIVM richtlijnen – anderhalve meter – hygiëneregels.

Algemene maatregelen
De geldende RIVM maatregelen zijn leidend. Specifiek voor de danssector zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • zorg er voor dat iedereen 1,5 meter = 2 armlengtes afstand van elkaar kan houden.
 • personen uit 1 huishouden hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Indien het houden van de 1,5 meter afstand de normale dansbeoefening in de weg staat, mag tijdens het dansen, in onderstaande situatie, de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten:
 • dansers bij het samen trainen en tijdens wedstrijden en uitvoeringen met vaste danspartner volgens de lesstof.
 • Voor het op een verantwoorde manier invulling geven op het tijdelijk mogen loslaten van de 1,5 meter maatregel gelden de volgende criteria:
 • als vaste danspartners worden gezien,  dansers die samen een danspaar vormen ten behoeve van het uitvoeren van een choreografie/dans.
 • de vereniging  houdt de registratie bij van de dansers die gezamenlijk dansen uitvoeren (vaste danspartners) en wie op welk tijdstip binnen de dansruimte aanwezig is.
 • De vereniging weet te allen tijde wie er in de les aanwezig is. De vereniging legt dit tijdelijk vast, ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek.

Hygiëne maatregelen
De vereniging draagt er zorg voor dat de RIVM maatregelen in deze worden nageleefd.Specifiek zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • de vereniging hangt de hygiëneregels zichtbaar op bij de ingang en herhaalt deze op meerdere plekken in de dansruimte.
 • de ingangsdeur van de dansruimte moet voor aanvang van de les worden opengezet, zodat dansers de knop niet hoeven te gebruiken.
 • de vereniging biedt dansers en docenten  bij aankomst en vertrek de mogelijkheid om hun handen te ontsmetten.
 • de vereniging zorgt er voor dat deurknoppen,  prullenbakken, tafelbladen en andere contact oppervlakken voor de les worden schoongemaakt.
 • de vereniging wijst één iemand aan als verantwoordelijke voor het uitvoeren van deze hygiënemaatregelen.

Gedragsregels

 • schud geen handen
 • hoest/nies in de binnenkant van je elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze direct daarna weg.

Gezondheidscheck
Een nauwkeurige gezondheidscheck vooraf, bij dansers en docenten, het onderling afstand houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen de basis. Dansers ontvangen over deze maatregelen informatie vóór de les.
De gezondheidscheck houdt in dat bij binnenkomst in de dansruimte moet worden vastgesteld of de danser gezond is,  geen enkel begin van klachten heeft die bij COVID-19 passen of deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/ de thuissituatie/ de vaste danspartner koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Zowel danser, docenten als de vereniging dragen hierbij grote eigen  verantwoordelijkheid.
Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de danser/ docent niet in de dansruimte komen. Elke vraag moet met NEE beantwoord worden om deel te nemen aan de les.

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid,  hoesten, benauwdheid en/of koorts?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het COVID-19 gehad ( vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/ gezinslid met COVID-19 ( vastgesteld met een lab.test) en heb je korter dan 14 dagen geleden met deze persoon contact gehad?
 5. Ben je in quarantaine omdat je contact hebt gehad met iemand waarbij nu COVID-19 is vastgesteld?

Overkoepelend geldt: blijf thuis bij (milde) klachten en laat je testen.

Aanvullend beleid
Algemeen uitgangspunt: persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen. Door een goede gezondheidscheck en het nemen van de beschreven maatregelen ( hygiëne en 1,5 meter afstand) is geen extra persoonlijke bescherming nodig binnen de dansruimte, zoals een niet medisch mondneusmasker of handschoenen. De keuze voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen  ligt echter bij de danser/docent zelf.

Ruimte, gebruik accommodatie en danszalen
De beschikbare ruimte in de accommodatie en op de dansvloer in het bijzonder dient zodanig ingezet te worden dat zoveel mogelijk afstand tussen dansers onderling en tussen dansers  en docent conform de RIVM richtlijnen vormgegeven kan worden.
Om de 1,5 meter voor personen vanaf 18 jaar te kunnen waarborgen zal de docent – afhankelijk van de beschikbare ruimte en de dansvorm die wordt uitgevoerd – zorgen voor een uitgewerkt vloer en lesplan en een hierop gebaseerd maximaal aantal personen dat op de dansvloer aanwezig mag zijn ( in ons geval is de norm 3 m2 per persoon).
De toiletten worden alleen in echte noodgevallen gebruikt met een door de accommodatie voorgeschreven aantal personen dat tegelijk in de toiletruimte aanwezig mag zijn.
Het totale aantal personen (exclusief docent) dat gelijktijdig aanwezig mag zijn in één ruimte is door de rijksoverheid beperkt. Voor actuele richtlijnen van het maximale aantal personen in één ruimte, zie de website van de rijksoverheid: stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven.

Ventilatie

 • Het is belangrijk dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) om de lucht te kunnen verversen.
 • Lucht in de dansruimte dient meerder malen per ochtend/avond circa 15 minuten ververst te worden. Zet hiervoor alle drie de deuren tegen elkaar open.

Garderobe
Omdat in de accommodatie in de garderobe geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, wordt de garderobe niet gebruikt. Dansers worden opgeroepen om in danskleding te komen.
Dansers leggen jassen en tassen op de door de vereniging aangewezen plek op de door de dansers zelf ontsmette stoel neer.

Catering en pauze
Dansers nemen hun eigen drankje mee en nemen na afloop alle flessen/glazen etc. weer mee naar huis.
De garderobe stoelen mogen in een kring, met 1,5 meter afstand, worden geplaatst om pauze te houden. Indien men toch aan tafels wil zitten moeten deze voor en na gebruik worden schoongemaakt. Ook rond de tafels geldt de 1,5 meter regel.


REGELS VOOR DANSERS EN DOCENTEN 

(zij ontvangen die vóór de eerste les)

Algemeen
Bestuur en docenten van Pridini doen hun uiterste best om de regels van het RIVM te waarborgen en het risico op het doorgeven van het COVID-19 virus te voorkomen. Een garantie kan echter niet gegeven worden. Immers waar groepen mensen samen komen bestaat altijd een risico op overdracht.
Dat is, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die worden genomen, nooit helemaal uit te sluiten. Maar als iedereen het protocol en de genoemde voorwaarden respecteert, denken we dat samen dansen weer mogelijk is op een zo veilig mogelijke manier. Je bent van harte welkom! Kom om weer deel te nemen aan de lessen, maar voorop staat dat, als je komt, dit voor jouw eigen verantwoording is: de vereniging, noch de docenten kunnen verantwoordelijkheid of verwijtbaarheid worden aangerekend voor een eventuele besmetting of de gevolgen daarvan. Door naar de les te komen onderschrijf je het door het bestuur opgestelde protocol en de daarin gestelde voorwaarden.

Kom niet naar de dansruimte wanneer je (milde) verkoudheidsklachten hebt.

 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, behalve als je tot 1 huishouden behoort of wanneer je een vaste danspartner hebt. Als een vast danspaar geldt: 2 dansers die elke les met elkaar dansen. Is de vaste danspartner afwezig dan geldt de 1,5 meter regel.
 • In principe worden er geen handen vast gehouden tenzij de dansers behoren tot 1 huishouden of een vast danspaar.
 • Er worden geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, tenzij de danser dat zelf wil.

Hygiëneregels

 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
 • Beantwoord de vragen die bij de gezondheidscheck horen.
 • Schud geen handen, nies of hoest in je elleboog, gebruik alleen papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik direct weg.
 • De garderobe wordt niet gebruikt, daar is 1,5 meter geen optie. Pak na binnenkomst een stoel, maak die schoon en plaats hem op 1,5 meter afstand van een andere. Op die stoel kun je je kleding en tas kwijt. Zet deze stoel na afloop van de les weer terug.
 • In de pauze kunnen deze stoelen in een kring, op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst worden.
  Wil je persé aan een tafel zitten, dan dien je deze voor en na gebruik schoon te maken.
 • Neem je eigen drankje mee en neem je lege fles/glas weer mee naar huis.
 • Ga thuis naar de wc. Alleen in echte noodgevallen kun je van het toilet gebruik maken, één persoon per keer in de toiletruimte.

Gezondheidscheck
Bij binnenkomst worden de volgende vragen aan je gesteld:

 1. Heb je  de afgelopen 24 uur of op dit moment last van één of meer van de volgende klachten: neusverkoudheid,  hoesten, benauwdheid en /of koorts?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je COVID-19 gehad – vastgesteld na een test- en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met COVID-19 – vastgesteld na een test- en heb je daar de afgelopen 14 dagen contact mee gehad?

Om deel te kunnen nemen aan de les moeten al deze vragen met NEE worden beantwoord.

>